งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 9 ม.ค.2551

 

 

 

 

 

                  การประชุมเชิงปฏิบัติการ

(การนำผลการประเมินครั้งที่ผ่านมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา)

 

 

 วันที่ : 8 ม.ค. 2551
ที่มา :
อ่าน : 416

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Website http://eqa.snru.ac.th   โทรศัพท์.  042-970021 ต่อ 950