งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเองปี ๒๕๕๐

แบบฟอร์ม SAR ปี ๒๕๕๐

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

ภาคผนวกวันที่ : 27 พ.ย. 2550
ที่มา :
อ่าน : 353

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Website http://eqa.snru.ac.th   โทรศัพท์.  042-970021 ต่อ 950