งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพถ่ายประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ฯ

ภาพถ่ายการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ 

เรื่อง ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

และการเขียน SAR ปีการศึกษา 2550วันที่ : 9 ต.ค. 2551
ที่มา :
อ่าน : 539

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Website http://eqa.snru.ac.th   โทรศัพท์.  042-970021 ต่อ 950