งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ.2551

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. 2551วันที่ : 6 มี.ค. 2551
ที่มา :
อ่าน : 536

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Website http://eqa.snru.ac.th   โทรศัพท์.  042-970021 ต่อ 950