งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษ

ปีการศึกษา  2551(มิ.ย.2551 - พ.ค.2552)วันที่ : 13 พ.ย. 2551
ที่มา :
อ่าน : 548

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Website http://eqa.snru.ac.th   โทรศัพท์.  042-970021 ต่อ 950