งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน (1 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558)วันที่ : 27 ม.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 259

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Website http://eqa.snru.ac.th   โทรศัพท์.  042-970021 ต่อ 950