งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพฯ CHE QA Online System ได้ที่นี่

                   

 

 

 

 DOWNLOAD

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

CHE QA Online Syetemวันที่ : 4 ก.พ. 2554
ที่มา :
อ่าน : 639

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Website http://eqa.snru.ac.th   โทรศัพท์.  042-970021 ต่อ 950