งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2551

ระเบียบวาระการประชุม  เรื่องการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา  2551  ครั้งที่ 1/2551

                        ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

                                       1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา  2551

                  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองวาระการประชุม

                  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่สืบเนื่องและติดตามผล

                                       3.1 การจัดทำ SAR ของหน่วยงาน  ประจำปีการศึกษา  2550

                  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

                                       4.1 การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

                                                           การศึกษาภายในสถานศึกษา

                                       4.2 การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

                                            ภายในสถานศึกษา

                                       4.3 ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set)

                                       4.4 ผู้กำกับตัวบ่งชี้

                  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)วันที่ : 23 ก.ค. 2551
ที่มา :
อ่าน : 466

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Website http://eqa.snru.ac.th   โทรศัพท์.  042-970021 ต่อ 950