งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE

ปีการศึกษา 2552 - 2556

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2550 - 2556

1. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2552

2. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2553

6. แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเองตรวจประเมินสาขา ปีการศึกษา 2553

4. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554

5. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555

6. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556
 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

1. แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ปีการศึกษา 2553 (มหาวิทยาลัย)

2. แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ปีการศึกษา 2553 (คณะ)


วันที่ : 8 มิ.ย. 2558
อ่าน : 714

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Website http://eqa.snru.ac.th   โทรศัพท์.  042-970021 ต่อ 950