งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE

ปีการศึกษา 2557

1. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)

2. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับสำนัก สถาบัน)

3. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับมหาวิทยาลัย)  แบ่งตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

    องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต
         ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม    


         ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

         ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

         ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

         ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

    องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

    องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

    องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม

    องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

        ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน

        ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ

        ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

 
วันที่ : 8 มิ.ย. 2558
อ่าน : 1181

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Website http://eqa.snru.ac.th   โทรศัพท์.  042-970021 ต่อ 950