งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE

รายงานผลการประเมินคุณภาพนอก ระดับอุดมศึกษา รอบที่ประเมิน 2554 - 2558


วันที่ : 10 ต.ค. 2557
อ่าน : 329

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Website http://eqa.snru.ac.th   โทรศัพท์.  042-970021 ต่อ 950