งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE

ปีการศึกษา 2556

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ ๓๖๔ / ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖
(ปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการ)(4 มิ.ย. 57)

2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคที่ ๓๖๕ / ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖

3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่  ๓๘๔ / ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดูแลระบบ CHE QA ONLINE
   
ของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๕๖๐ / ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 

5. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค ที่  ๑๒๐๒  / ๒๕๕๖ เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้เพื่อรับการประเมิน
    คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

 


วันที่ : 24 มี.ค. 2557
ที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มรสน.
อ่าน : 1083

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Website http://eqa.snru.ac.th   โทรศัพท์.  042-970021 ต่อ 950