งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE

ปีการศึกษา 2553

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๒๔ / ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
    ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

 


วันที่ : 31 ม.ค. 2557
ที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มรสน.
อ่าน : 325

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Website http://eqa.snru.ac.th   โทรศัพท์.  042-970021 ต่อ 950