งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555


วันที่ : 22 พ.ย. 2556
ที่มา : งานประกันคุรภาพการศึกษา มรสน.
อ่าน : 473

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Website http://eqa.snru.ac.th   โทรศัพท์.  042-970021 ต่อ 950