งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE

  • บทความ : ข้อมูลทั่วไป > รายงานการประชุม
  •      
    1 พ.ศ. 2557  (อ่าน 737) 7 เม.ย. 2558
    2 พ.ศ. 2556  (อ่าน 849) 26 พ.ค. 2557
    3 พ.ศ. 2555  (อ่าน 1837) 3 เม.ย. 2555

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Website http://eqa.snru.ac.th   โทรศัพท์.  042-970021 ต่อ 950